Zámek Kravaře

Zámek patří mezi nejvýznamnější a nejcennější památky v Moravskoslezském kraji. První zmínka o vsi a tvrzi pochází již ze 13. století, kdy náležely Kravaře staročeskému rodu Benešoviců. Jedna z rodových větví se pak po Kravařích začala nazývat a do českých dějin se v průběhu věků zapsal nejeden příslušník tohoto rodu. Od roku 1630 vlastnil panství polský šlechtic, proslulý alchymista a lékař Michal Sendivoj ze Skorska. Jeho dcera pak odkázala zámek svému choti Jakubovi z Eichendorffu. Tento rod držel Kravaře až do roku 1782 a zasadil se o barokní přestavbu zámku.
Budovu s arkádovým dvorem doplňuje v zadní části zámku oválná kaple, která je dnes jediným zachovaným interiérem poté, co zámek v roce 1937 vyhořel. Kapli zasvěcenou archandělu Michaelovi zdobí bohatá iluzivní výmalba a vévodí jí vrcholně barokní oltář. Zámecké muzeum nabízí stálé expozice i výstavy.
Prostor před zámkem vyplňuje geometricky souměrný francouzský park, na něj navazuje krajinářský anglický park o rozloze 21 hektarů s rybníky, potůčky a romantickými průhledy na zámeckou budovu. Založen byl na místě původního lužního lesa již v době barokní přestavby v 18. století. Jeho větší část v současnosti slouží jako golfové hřiště s osmnácti jamkami. Roste zde téměř sto forem dřevin a keřů, z nichž některé vzácné exempláře dosahují stáří přes 200 let.
Web: http://www.kravare.cz/pro-turisty/zamek-a-muzeum/

Zamek Kravaře
Zamek jest jednym z najważniejszych i najcenniejszych zabytków w województwie morawsko-śląskim. Pierwsza wzmianka o wsi i twierdzy pochodzi już z XIII w., kiedy Krawarze (Kravaře) należały do staroczeskiego rodu Beneszowiców. Jedna z linii rodu zaczęła się następnie nazywać od miejscowości Krawarze, a wielu członków tej rodziny zapisało się na przestrzeni wieków do czeskiej historii. Od 1630 r. majątek był własnością polskiego szlachcica, znanego alchemika i doktora Michała Sędziwoja. Jego córka potem przekazała zamek swojemu mężowi, Jakubowi z Eichendorff. Ród ten miał w swoim posiadaniu Krawarze do 1782 r. i doprowadził do barokowej przebudowy zamku. Uzupełnieniem zamku jest owalna kaplica z tyłu, która jest dziś jedyną zachowaną częścią po tym, jak zamek w 1937 roku spłonął. Kaplicę poświęconą Archaniołowi Michałowi zdobi bogate malarstwo iluzoryczne i dominuje w niej wysoki barokowy ołtarz.
Przestrzeń przed zamkiem wypełnia geometrycznie symetryczny park francuski, na który nawiązuje angielski park krajobrazowy o powierzchni 21 hektarów ze stawami, strumieniami i romantycznymi widokami na zamkowy budynek. Jego większa część służy obecnie jako pole golfowe z osiemnastoma dołkami. Rośnie tu prawie sto gatunków drzew i krzewów, z których niektóre rzadkie okazy mają ponad 200 lat.
Web: http://www.kravare.cz/pro-turisty/zamek-a-muzeum/