Kaple Nejsvětější Trojice v Markvartovicích

Kaple Nejsvětější Trojice se nalézá na okraji obce Markvartovice, při ulici Ke Kapli. Jedná se o ranně barokní chráněnou památku z 2. pol. 17. století. Během 2. světové války byla vybombardována a obnovena až po roce 1945 do dnešní podoby.

Historie kaple:

Kaple byla postavena pravděpodobně r. 1652, čemuž nasvědčuje také vyrytý letopočet na zazděném kamenném kvádru, který byl objeven při opravě kaple v roce 1886. Kapli zřejmě nechala postavit manželka tehdejšího majitele obce Alžběta Polyxena, hraběnka z Vrbna. Původní kaple byla postavena z velkých kamenů. Kameny kolem oken byly ozdobeny ornamenty, které jsou již dnes zaomítány. Původní část z roku 1652 tvoří jen presbytář, před kterým byla dřevěná věž a na ní jeden zvon o váze asi 30 kg a průměru 30 cm.
V roce 1886 byla kaple rozšířena o část lodní a věž. Kaple byla původně vybavena dřevěným oltářem, na kterém byl erb pánů z Vrbna. Na oltáři stála stará dřevěná socha sv. Václava a sv. Urbana. Ke konci druhé světové války, 27. dubna 1945 ve tři hodiny odpoledne, za probíhajících bojů kaple úplně vyhořela. Uvnitř bylo všechno zbořené a vyhořelé, pouze jako zázrakem nebyl poškozen obraz Matky Boží.
Teprve v roce 1947 byla kaple opravena. Bylo zde umístěno farní harmonium místo zničených varhan. Kaple byla po opravě v roce 1947 na svátek Nejsvětější Trojice slavnostně posvěcena. V květnu 1949 byla kaple vymalována, byl zřízen provizorní oltář, na kterém stáli čtyři andělé, které opatřil kněz - rodák z Markvartovic Josef Čichoň z Brna, a také vybavena novými lavicemi. Byla pořízena nová křížová cesta. Jednotlivé obrazy jsou usazeny do dubových rámů, opatřených řezbami. Na zadní straně obrazů jsou uvedena jména těch rodin, které obraz financovaly.
V roce 1955 byla pořízena nová střešní krytina, včetně oplechování a byla provedena výměna harmonia. V roce 1981 byla kaple opatřena novou fasádou, novou střechou, oplechováním, nátěry, malbou a proveden generální úklid. V červenci 1989 byly do kaple umístěny dva litinové zvony z ludgeřovického kostela.

Text převzat: Farnost Ludgeřovice, vydání k 90. výročí založení římskokatolické farnosti, 1993.