Národní přírodní památka Landek

Landek je bezesporu jednou z nejzajímavějších lokalit nejen na Hlučínsku, nýbrž i v celorepublikovém měřítku.
V jižním svahu kopce (280 m n. m.) se nabízí ojedinělá příležitost pozorovat přímo na povrchu odkryté uhelné sloje, které jsou jinak ukryty hluboko v podzemí. Za tento unikát můžeme být vděčni řece Odře, která erozí odhalila 1,5 km dlouhý profil vrstvy uhlí.
Toto místo se také pyšní nepřetržitým osídlením trvajícím více než 23 000 let. Ve starší době kamenné se zde nacházelo sídliště lovců mamutů, což dokládá také Landecká venuše nalezená v roce 1953 při archeologickém
průzkumu vrchu Landek. Jedná se o torzo ženské postavy vyřezané z krevele. Byla nalezena pod mamutí stoličkou
a její stáří se odhaduje na 23 tisíc let. Zdejší pravěcí lidé poprvé v historii použili černé uhlí jako palivo, starší je pouze doklad spalování lignitu pravěkými lidmi v jižní Francii.
Ve středověku stálo na Landeku slovanské hradiště, poté významný hrad sloužící k ochraně hranic českého státu a obchodní stezky vedoucí podél toku řeky Odry. Na jeho místě nyní stojí rozhledna. Kopec je opředen mnoha pověstmi.
Landek byl také první lokalitou na Ostravsku, kde se černé uhlí již od roku 1782 dobývalo pro podnikatelské účely. Toto uhlí je vysoce kvalitní, používalo se zejména na výrobu koksu, v největších hloubkách se nachází kvalitní antracit.
Ve zdejším velmi cenném druhově bohatém lese najdeme více než 150 let staré buky a na strmých svazích zbytky původního pralesovitého porostu.
Web: https://www.dolnivitkovice.cz/landek-park/

Narodowy zabytek przyrody Landek
Lądek jest niewątpliwie jedną z najciekawszych lokalizacji w skali kraju. Na południowym zboczu wzgórza (280 m n.p.m.) istnieje wyjątkowa okazja do obserwowania odkrytych pokładów węgla, które inaczej znajdują się głęboko pod ziemią. Za ten wyjątkowy unikat możemy być wdzięczni rzece Odrze, która poprzez erozję odkryła 1,5-kilometrowy profil warstwy węgla.
Miejsce to może pochwalić się także nieprzerwanym osiedleniem trwającym już ponad 23 000 lat. We wczesnej epoce kamienia istniała tu osada łowców mamutów, o czym świadczy również lądecka Wenus znaleziona w 1953 r. Tutejsi pierwotni Lucie po raz pierwszy w historii używali czarnego węgla jako paliwa. Starszy jest tylko dowód na spalanie węgla brunatnego przez prehistorycznych mieszkańców południowej Francji.
W średniowieczu na wzgórzu Lądek stał słowiański gród, a następnie znaczący zamek służący do ochrony granic państwa czeskiego i szlaku handlowego przebiegającego wzdłuż cieku rzeki Odry.
Lądek był także pierwszą lokalizacją w regionie Ostrawy, gdzie od 1782 r. wydobywano węgiel kamienny w celach handlowych. Węgiel ten jest wysokiej jakości, używano go głównie do produkcji koksu.
Web: https://www.dolnivitkovice.cz/landek-park/