Přírodní rezervace Černý les

Dvě přírodní rezervace mezi Šilheřovicemi a Petřkovicemi představují prastaré, prosvětlené bučiny jako ukázku původních lesních porostů dříve typických pro Slezskou nížinu. Pralesní charakter lesa je místy velmi působivý, stromy zde přirozeně zmlazují a nejstarší jedinci mají až 250 let. Přirozený výskyt buku lesního v nadmořské výšce
227–250 m v těchto nízkých polohách je unikátní. Zároveň jde o nejstarší porosty bučin na Opavsku a Hlučínsku.
Mrtvé dřevo se zde stává součástí nekonečného koloběhu látek. Svým rozkladem dodává energii mladým jedincům v podrostu a ty pak mohou úspěšněji prosperovat.
V bylinném patře převažuje ostřice třeslicovitá, pomístně ostřice chlupatá a brčál menší. Starý pralesovitý porost bučin je stanovištěm pro 400 druhů hub.
Černý les je rovněž domovem mnoha druhů hmyzu a dutinových ptáků. Ze šplhavců zde hnízdí datel černý, z měkkozobých holub doupňák a z pěvců lejsek bělokrký, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý a další. Lze tu vidět
i hnízdo čápa černého.

Rezerwat przyrody Černý les
Dwa rezerwaty przyrody między Szylerzowicami (Šilheřovice) a Pietrzkowicami (Petřkovice) reprezentują pradawne, prześwitujące buczyny jako przykład pierwotnych drzewostanów typowych wcześniej dla Niziny Śląskiej. Las o charakterze lasu pierwotnego jest bardzo imponujący, drzewa naturalnie tu odrastają, a najstarsze osobniki mają nawet 250 lat. Naturalne występowanie buka leśnego na wysokości 227–250 m n.p.m. jest wyjątkowe w tak niskim położeniu. Jednocześnie są to najstarsze drzewostany buków na ziemi opawskiej i hulczyńskiej.
Martwe drewno staje się tu częścią niekończącego się cyklu substancji. Poprzez swój rozkład dostarcza energii młodym osobnikom w runie, a te dzięki temu mogą potem lepiej prosperować.
Stary porost buków o charakterze lasu pierwotnego jest siedliskiem dla 400 gatunków grzybów. Czarny Las jest także domem dla wielu gatunków owadów i ptaków dziuplowych. Żyje tu dzięcioł czarny, gołąb siniak, bocian czarny, muchołówka białoszyja, kowalik zwyczajny i wiele innych.