Přírodní rezervace Dařanec

V lesích mezi Vřesinou a Píští se nachází přírodní rezervace, jejímž posláním je zachovat přirozené a přírodě blízké lesní porosty Polanských a karpatských dubohabřin.
Díky předchozímu hospodaření má zdejší les „parkovitý“ charakter s mnoha starými a rozpadajícími se kmeny dubu letního, které vytvářejí četné dutiny, pukliny a úkryty pro dřevokazný hmyz, ptáky a netopýry.
Podél lesní silnice na křižovatce cest naučné stezky se nachází torzo dubu letního, jehož stáří je odhadováno na 300 až 400 let. Je zde umístěn bludný balvan s německým nápisem Mechtilden Eiche (Mechtildin dub), který odkazuje na kněžnu Mechtildu Lichnovskou, pod jejíž panství les v minulosti spadal. Druhou upomínkou na tento šlechtický rod je dubová alej na okraji lesa, která tvořila hranici mezi panstvími.
Na jaře je zde možné sledovat koberce kvetoucích sasanek hajních. Vyskytuje se tu také ostřice chlupatá, pryšec mandloňovitý, lilie zlatohlavá nebo orchidej okrotice dlouholistá. Na starých stromech roste řada dřevokazných hub, například trstnatec lupenitý. Stromy porůstají také různé druhy mechů, například paprutka nicí nebo játrovky kovanec plochý a struhatka zploštělá.

Rezerwat przyrody Dařanec
W lasach między Wrzesinem (Vřesina) a Piszczem (Píšť) znajduje się rezerwat przyrody, którego celem jest zachowanie naturalnych i bliskich naturze drzewostanów grądów środkowoeuropejskich.
Dzięki poprzedniemu sposobowi gospodarowania tutejszy las ma charakter „parkowy“ z wieloma starymi i rozpadającymi się trzonami dębu letniego, które tworzą liczne dziuple, szczeliny i schronienia dla owadów niszczących drewno, ptaków i nietoperzy. Wzdłuż leśnej drogi, przy skrzyżowaniu ścieżki edukacyjnej, znajduje się trzon dębu letniego, którego wiek szacuje się na 300–400 lat. Leży tu głaz narzutowy z niemieckim napisem Mechtilden Eiche (dąb Mechtyldy), który odnosi się do księżnej Mechtyldy Lichnovsky, do której majątku las należał w przeszłości. Drugim przypomnieniem tej szlacheckiej rodziny jest aleja dębowa na skraju lasu, która stanowiła granit między majątkami.
Wiosną można tu oglądać dywany kwitnących zawilców gajowych. Występuje tu także turzyca orzęsiona, wilczomlecz migdałolistny lub storczyk buławnik mieczolistny. Na starych drzewach rośnie wiele niszczących drewno grzybów.