Zřícenina hradu Landek

Na počátku druhé poloviny 13. století došlo k výstavbě kamenného hradu Landek, který byl pravděpodobně založen českým králem Přemyslem Otakarem II.. Tato kamenná tvrz měla sloužit jak ochrana hranic s opolským knížectvím, jelikož se roku 1241 přes toto knížectví přehnal nájezd Tatarů.

V současné době je dochován pouze krátký úsek kamenného zdiva na východní straně jádra. Hrad Landek byl čtyřhranný a všech čtyřech rozích měl věže (bašty). Vybudován měl být z kamenného zdiva. Ze tří stran byl obklopen hlubokými příkopy a z té čtvrté spadal vrch příkře k řece Odře. Směrem do Koblova byla vybudována příjezdová cesta se vstupní bránou, ze které se do dnešní doby zachovaly dva silné kamenné pilíře.


Landeckým tržním centrem bylo středověké město Hulsthyn (dnes Hlučín). Tvrz poměrně často měnila své majitele. Roku 1473 spolu jednaly zástupci maďarského krále Matyáše Korvína a krále Vladislava II. Jagellonského.Dochází k česko – uherské válce a v průběhu je hrad Matyášem Korvínem dobyt a zbořen, už nikdy nebude obnoven a tak se stane pouhou ruinou.

V roce 1772 koupil celé panství baron Adam Jan Gruttschreiber, který také v okolí Landeku zahájil těžbu uhlí.

Podstatná změna přichází roku 1742, kdy Landek, jeho okolí i město Hlučín připadají na základě Vratislavského míru Prusku a českým zemím se vrátily až v roce 1920.
Hrad už neměl správní ani vojenský význam. v 17.století byl využíván jako skrýš pro loupežnické bandy.Zbytek kamenů z hradu byl rozebrán obyvateli pro stavební účely, zejména jako základové zdivo.


Zajímavostí je, že se ludgeřovická kronika zmiňuje o loupežném rytíři, který přepadával povozy obchodníků .Rytíř zvaný Schlick způsobil, že musel být všechen dobytek stažen z poplužných dvorů na hlučínský rynek a měšťané museli hájit město včetně zámku. Rytíř z Landeku se nespokojil pouze s loupeživými výpady, ale také přepadával se svými druhy zábavy a různé oslavy. Při tom odvlékal nejhezčí děvčata na Landek. Občanům se to nelíbilo, a tak si začali stěžovat. Když se stížnosti namnožily, bylo proti němu vysláno Opavské vojsko. Rytíři se ovšem podařilo uprchnout. Hrad i slovanské sídliště jsou lokalizovány na katastru obce Koblova, ale archeologické nálezy jsou na katastru obce Petřkovice.