Kozmické ptačí louky

Tato lokalita je prvním soukromým chráněným územím na Hlučínsku, které vzniklo za účelem záchrany a podpory lučních mokřadních druhů živočichů. V předešlých letech zde bylo vytvořeno nové přírodě blízké meandrující koryto potoka Přehyně a vybudováno několik desítek různě velkých vodních ploch a periodických tůní, z nichž některé v průběhu roku vysychají. Zdejší vodní plochy neslouží pro chov ryb, ale obojživelníkům a ptákům. Kosení luk se proto provádí až po vyhnízdění ptáků. Od roku 2019 jsou louky vypásány exmoorskými poníky.
Kozmické louky jsou jednou z posledních lokalit v České republice, kde mohou čejky chocholaté úspěšně hnízdit. Dále zde můžeme pozorovat další bahňáky – vodouše rudonohého, bekasinu otavní, kulíka říčního, pisíka obecného, vzácného břehouše černoocasého nebo vrubozobé – husu velkou, kachnu divokou, hohola severního, poláka chocholačku a další. Na louky zalétá za potravou čáp bílý i černý, volavka popelavá, volavka bílá nebo vzácný jeřáb popelavý. Lze spatřit také orla mořského, mnoho druhů obojživelníků, chráněné druhy motýlů modráska bahenního a ohniváčka černočárného.
V tůních roste chráněná žebratka bahenní, na loukách rozkvétají kohoutky luční, kakosty luční, vrbiny hajní, rdesna a další.
Pro návštěvníky je celoročně přístupná pozorovatelna, odkud mohou sledovat zvířata, aniž by je rušili. Vstup na louky je zakázán.
Web: https://natura.semix.cz/cz/pozorovani/kozmicke-ptaci-louky

Kozmickie łąki ptasie
Pierwszy prywatny teren chroniony na obszarze ziemi hulczyńskiej. To niezwykłe osiągnięcie w ramach Republiki Czeskiej zostało stworzone w celu ratowania i wspierania gatunków zwierząt żyjących na podmokłych łąkach. W poprzednich latach utworzono tu nowe, bliskie naturze, meandrujące koryto potoku Přehyně, a także zbudowano kilkadziesiąt różnych zbiorników wodnych i sadzawek, z których niektóre w ciągu roku wysychają. Tutejsze wodne powierzchnie nie służą do hodowli ryb, ale dla płazów i ptaków. Z tego też powodu koszenie łąk odbywa się tu dopiero po wylęgu ptaków.
Łąki w Koźmicach są jednym z ostatních miejsc w Republice Czeskiej, gdzie mogą czajki zwyczajne z powodzeniem tworzyć gniazda. Możemy tu ponadto zaobserwować krwawodzioba, bekasa kszyka, sieweczkę rzeczną, brodźca piskliwego, rycyka, gęgawę, gągoła i wiele innych. Na łąki przylatują po pokarm bocian biały i czarny, czapla siwa, czapla biała albo rzadki żuraw zwyczajny czy orzeł bielik. Można tu również zobaczyć wiele gatunków płazów, chronione gatunki motyli – modraszka nausitous i czerwończyka nieparka.
W sadzawkach rośnie chroniona okrężnica bagienna, na łąkach rozkwitają firletki poszarpane, bodziszki łąkowe, tojeście gajowe i wiele innych.
Dla zwiedzających otwarty jest tu przez cały rok punkt obserwacyjny, z którego można śledzić zwierzęta bez przeszkadzania im. Wstęp na łąki jest zakazany.
Web: https://natura.semix.cz/cz/pozorovani/kozmicke-ptaci-louky