Poštovní rybník

Poštovní rybník má větší podíl volné vodní hladiny, menšinu plochy tvoří porosty vodních rostlin. Lze zde velmi dobře sledovat a porovnávat různé morfologické části rybníka, typy mokřadů včetně doprovodné vegetace a velmi bohaté fauny bezobratlých a obratlovců, zejména ptáků. Na hrázích se vykytují cenné porosty starých dřevin – dubů, olší, jasanů a vrb s dutinami a puklinami.
Protipovodňové hráze mezi Poštovním rybníkem a řekou Opavou slouží jako biotop evropsky chráněného modráska bahenního. Jeho populace je zde však na hranici přežití v důsledku nevhodného obhospodařování okolních lučních ploch mulčováním.