Rybník Štěpán

Rybník Štěpán je zvláště chráněným územím v kategorii Evropsky významných lokalit pro ochranu piskoře pruhovaného, kuňky obecné a vážky jasnoskvrnné. Představuje jeden z přírodovědně nejcennějších rybníků v regionu s množstvím chráněných druhů rostlin a živočichů.
Dnes má již spíše charakter mokřadu. Je tvořen rozsáhlými porosty rákosin, prostoupenými plochami vysokých ostřic, které přecházejí v podmáčené psárkové a ovsíkové louky. Na hladině rybníka jsou hojné porosty vodních rostlin s kotvicí plovoucí a kapradinou nepukalkou plovoucí. Území je také jediným známým místem, kde v našem regionu roste původní leknín bělostný.
Vyskytuje se zde řada druhů ryb (piskoř pruhovaný), obojživelníků, plazů (vzácně želva bahenní) a hmyzu, několik desítek druhů vážek, šídel, vodních brouků a na přilehlých loukách také motýl modrásek bahenní
Štěpán díky svému mokřadnímu charakteru slouží jako hnízdiště a důležitá tahová zastávka ptáků. Rákosiny a zarostlá hladina jsou stanovištěm pro 160 druhů ptáků, z toho je téměř devadesát hnízdících. Najdeme zde vzácné druhy, jako jsou například chřástal kropenatý, chřástal vodní, bukáček nejmenší, potápka roháč, potápka černokrká, lžičák pestrý, rákosníci a další.

Staw Štěpán
Staw Štěpán są szczególnie chronionym obszarem w ramach kategorii Znaczące lokalizacje w Europie. Stanowią one jeden z najbardziej cennych stawów z wieloma chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.
Staw ma już dziś raczej charakter mokradła. Składa się z rozległych trzcinowisk, które zmieniają się w podmokłe łąki.
Na powierzchni stawu można zobaczyć rośliny wodne takie jak kotewka orzech wodny, grążel żółty i paproć salwinia pływająca. Obszar ten jest również jedynym znanym miejscem w naszym regionie, w którym rosną pierwotne grzybienie północne.
Staw dzięki swojemu charakterowi mokradła, służy jako lęgowisko i ważny przystanek dla ptaków. Trzciny i zarośnięta powierzchnia są siedliskiem dla 160 gatunków ptaków, z których prawie dziewięćdziesiąt ma tam swoje gniazda. Znajdziemy tu rzadkie gatunki, takie jak na przykład kropiatka, wodnik zwyczajny, bączek zwyczajny, perkoz dwuczuby, perkoz zausznik, kaczka płaskonos i wiele innych.
Występuje tu wiele gatunków ryb (piskorz), płazów, gadów i owadów, kilkadziesiąt gatunków ważek, ważek różnoskrzydłych, chrząszczy wodnych. Na sąsiednich łąkach żyje motyl modraszek nausitous.