Třetí hráz

Jedná se o pozůstatek hráze rybníka Březnice, kterému se lidově říká Třetí hráz. Je zde zachován jeden z posledních fragmentů tvrdého nížinného luhu s množstvím živých a mrtvých věkovitých dřevin, zejména dubů letních, lip srdčitých a dalších stromů, v nichž se nachází velké množství dutin a puklin. Ty poskytují hnízdiště a úkryty pro vzácný a ohrožený dřevokazný hmyz, ptáky a drobné savce.
Velmi hodnotné je rovněž zachovalé bylinné patro, které brzy na jaře rozkvete desítkami bylin. Podobně bohatý časný jarní aspekt lze vidět dnes na Hlučínsku již jen v několika lesních přírodních rezervacích. Lem hráze a stromového porostu je kryt různými druhy křovin, přesto mezernatost a oslunění kmenů vytváří vhodná místa pro zvířata, která nesnáší úplné zastínění – lesáci, nosorožíci, zlatohlávci, tesaříci apod. V létě některé dřeviny porůstají liány chmele otáčivého a nepůvodního loubince. Podél hráze teče odvodňovací kanál, ve kterém lze pozorovat obojživelníky a drobné ryby.