Kostel sv. Vavřince v Píšti

V Píšti stál původně dřevěný kostel, nová zděná stavba pochází z roku 1743. V té době do zdejší farnosti spadaly také dnešní polské obce Owsiszcze, Nowa Wioska a Boleslav.

Postavení nového oltáře je datováno do roku 1881 a počátkem 20. století (roku 1903) se kostel rozšířil o prostory křížů a nového oltářiště. Na hlavním oltáři je dominantní umístění obrazu Panny Marie Czestochowské, který byl původně umístěn v bočním oltáři. V hlavním se nacházel obraz sv. Vavřince, kterému je kostel zasvěcen. Místo v hlavním oltáři obraz zaujal v době mezi roky 1880 až 1913, zasloužil se o to za svého působení pan farář Josef Gebek. K obrazu se váže víra ve vyslyšení přání lidí o uzdravení z nemoci a ochranu před nebezpečím. K obrazu se každoročně pořádaly lidové poutní výpravy z okolních obcí.

V období vlády nacistů bylo učiněno několik pokusů o odstranění obrazu, jimi zvaného Schwarze Madonna. Neodvážili se však na obraz sáhnout, neboť se těšil ohromné úctě věřících.

V době postupu ruské fronty byl zorganizován noční pochod po kolenou okolo oltáře za modlitby sv. růžence sedmibolestného. Účelem vroucných modliteb bylo zachránit kostel před zásahy bomb, které změnily okolní objekty v trosky. Prosba byla Pannou Marií vyslyšena a kostel nebyl poškozen.

Po druhé světové válce vznikla hranice a obce Owsiszcze, Nowa Wioska a Boleslav připadly Polské republice.

Kult obrazu Matky Boží značně utrpěl v době, kdy se nedalo pro zvelebení kostela příliš dělat. Církevní tajemníci na okresních národních výborech byli ochotni povolit jen údržbové práce.

V roce 1996 nastoupil do farnosti P. Mariusz Sienkowski a podnikl několik kroků ke zvelebení a proslavení kostela a jeho okolí.

Došlo k opravě varhan, zakoupení nových zvonů, položení dlažby a vykonání dalších záslužných prací. V květnu 2001 se zasloužil o korunovaci obrazu a jeho posvěcení Svatým otcem ve Vatikánu.

O dva roky později byla posvěcena Lurdská jeskyně a Křížová cesta v přilehlém areálu kostela, který byl v roce 2002 prohlášen za poutní svatyni, v níž je uctíván korunovaný obraz Matky Boží Czestochovské s Ježíškem. Kostel sv. Vavřince je zasvěcen modlitbám za mír a usmíření mezi národy.

Text citován z: Chrámové stavby na Hlučínsku, In: Zrcadlo Hlučínska, s. 5, č. 3/2008.